หลักการมีสาระสำคัญ (Materiality)


หลักการมีสาระสำคัญ (Materiality) คือ แนวคิดหรือการประชุมภายในสำหรับการสอบบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบงบการเงินตามหลักเกณฑ์รายงานทางการเงินที่กำหนด เช่น หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหลักการมีสาระสำคัญ (Materiality)

วันที่: 24 ต.ค. 2561