หลักการมีสาระสำคัญ (Materiality)


หลักการมีสาระสำคัญ (Materiality) คือ แนวคิดหรือการประชุมภายในสำหรับการสอบบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบงบการเงินตามหลักเกณฑ์รายงานทางการเงินที่กำหนด เช่น หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป • การบันทึกบัญชี มี กี่แบบ ประเภท และ มีหลักการ บันทึกบัญชี อย่างไร บ้าง
 • แนวทางการนำ หลักการบัญชี มา ในชีวิตประจำวัน
 • หลักการบัญชีคู่ เพื่อหาผลกำไรขาดทุน
 • เรียนรู้หลักการจัดทำบัญชีธุรกิจบริการและระบบวงจรบัญชี
 • หลักการบันทึกรายการใน สมุดรายวันทั่วไป
 • หลักการการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด
 • หลักการ กระดาษทำการ และ ประโยชน์ของ กระดาษทำการ
 • หลักการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่
 • หลักการของการประกันสังคม
 • หลักการจัดระบบบัญชีให้เป็นสากล เพื่อก้าวไปสู่ระดับ AEC

 • หลักการมีสาระสำคัญ (Materiality)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561