ราคาทุนถัวเฉลี่ยเมื่อรับเข้า (Moving Average)


ราคาทุนถัวเฉลี่ยเมื่อรับเข้า (Moving Average) คือวิธีการหามูลค่าสินค้าคงเหลือโดยเฉลี่ยต้นทุนให้กับสินค้าทุกหน่วยหน่วยละเท่าๆกัน โดยนำผลรวมราคาทุนของสินค้าทั้งหมดหารด้วยจำนวนหน่วยสินค้าที่ขาย
ราคาทุนถัวเฉลี่ยเมื่อรับเข้า (Moving Average)

วันที่: 24 ต.ค. 2561