ผลิตภัณฑ์เอก (Main Product)


ผลิตภัณฑ์เอก (Main Product) คือ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหลักของกิจการซึ่งเป็นรายได้ของกกิจการ โดยกิจการจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดำเนินการผลิตสินค้าดังกล่าว • ผลิตภัณฑ์ร่วม คือ (Joint products)
 • ลักษณะของผลิตภัณฑ์ร่วม
 • วิธีการปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวม คือ (Allocation of Joint Products)
 • การจำแนกต้นทุนตามลักษณะส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
 • ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
 • การตีราคาสินค้าคงเหลือของผลิตภัณฑ์ร่วม เพื่อจะได้แสดงราคาทุนของสินค้าคงเหลือได้อ...
 • วิธีการปันส่วนผลิตภัณฑ์ร่วม
 • ผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By product)
 • รับจ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้องหักภาษี ณที่จ่ายที่กี่% คะ
 • วิธีการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งวิธีการคำนวณ ออกได้เป็น 2 รูปแบบ

 • ผลิตภัณฑ์เอก (Main Product)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561