ผลิตภัณฑ์เอก (Main Product)


ผลิตภัณฑ์เอก (Main Product) คือ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหลักของกิจการซึ่งเป็นรายได้ของกกิจการ โดยกิจการจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดำเนินการผลิตสินค้าดังกล่าวผลิตภัณฑ์เอก (Main Product)

วันที่: 24 ต.ค. 2561