ความเป็นกลาง (Neutrality)


ความเป็นกลาง (Neutrality) คือ ข้อมูลที่แสดงสำหรับการทำบัญชีต้องมีความเป็นกลาง ปราศจากความลำเอียงและไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะชี้นำผู้ใช้งบการเงิน
ความเป็นกลาง (Neutrality)

วันที่: 24 ต.ค. 2561