ตั๋วรับเงิน (Notes Receivable)


ตั๋วรับเงิน (Notes Receivable) คือ ตั๋วสัญญาให้เงิน โดยผู้ออกตั๋วให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินตามที่ระบุไว้ในตั๋วแก่อีกบุคคคลหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่า ผู้รับเงิน ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในตั๋ว ซึ่งตั๋วเงินรับเป็นสินทรัพย์ประเภทหมุนเวียนที่แสดงในงบดุลมีอายุไม่เกิน 1 
ตั๋วรับเงิน (Notes Receivable)

วันที่: 24 ต.ค. 2561