เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น (Other  Shot – term Loans)


เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น (Other  Shot – term Loans) หมายถึงเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่มิใช้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่กว่า 1 ปี จึงจัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น (Other  Shot term Loans)

วันที่: 24 ต.ค. 2561