เงินให้กู้ยืมระยะยาว (Other Long – term Investments)


เงินให้กู้ยืมระยะยาว (Other Long – term Investments) คือเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการระยะยาว รวมทั้งลูกหนี้ในลักษณะอื่นใดที่นอกเหนือจากการดำเนินงานปกติของกิจการ ซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์ประเภทไม่หมุนเวียน • บันทึกบัญชี หักเงินประกันสังคมพนักงาน
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน บันทึกบัญชี อย่างไร
 • งบการเงิน : ใครคือผู้ใช้และจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง
 • การลงบัญชี จ่ายเงินโบนัส ให้ลูกน้อง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
 • เงินยืมกรรมการ คิดดอกเบี้ย เท่าไร
 • เอกสารหลักฐาน สัญญาเงินกู้ยืมกรรมการ เงินยืมกรรมการ
 • บัญชีภาษีอากร กับบัญชีการเงิน แตกต่างกันอย่างไร
 • การบันทึกบัญชี ภงด 1 3 53 เมื่อมีการจ่ายเงิน

 • เงินให้กู้ยืมระยะยาว (Other Long term Investments)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561