เงินให้กู้ยืมระยะยาว (Other Long – term Investments)


เงินให้กู้ยืมระยะยาว (Other Long – term Investments) คือเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการระยะยาว รวมทั้งลูกหนี้ในลักษณะอื่นใดที่นอกเหนือจากการดำเนินงานปกติของกิจการ ซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์ประเภทไม่หมุนเวียนเงินให้กู้ยืมระยะยาว (Other Long term Investments)

วันที่: 24 ต.ค. 2561