หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (Other Non-current Liabilities)


หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (Other Non-current Liabilities) คือหนี้สินไม่หมุนเวียนที่กิจการไม่ได้แยกรายการไว้ในรายงานทางการเงิน อันเนื่องมาจากสาระสำคัญของแต่ละรายการและแต่ละบริษัทไม่เท่ากัน ซึ่งหาความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นได้ด้วยการอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงินหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (Other Non-current Liabilities)

วันที่: 24 ต.ค. 2561