หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น คือ (Other Non-current Liabilities)


หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (Other Non-current Liabilities) หมายถึง หนี้สินไม่หมุนเวียนที่กิจการไม่ได้แยกรายการไว้ในรายงานทางการเงิน อันเนื่องมาจากสาระสำคัญของแต่ละรายการและแต่ละบริษัทไม่เท่ากัน ซึ่งหาความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นได้ด้วยการอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงิน • หนี้สินหมุนเวียน และ หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ประกอบด้วย 15 ประเภท
 • หนี้สินระยะยาว ถือเป็น หนี้สินหมุนเวียน
 • สินทรัพย์หมุนเวียน ตัวอย่าง 10 ชนิด ประเภท
 • หนี้สินหมุนเวียน คือ (Current Liabilities)
 • สินทรัพย์หมุนเวียน คือ (Current assets)
 • ณ วันเลิกมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 350,000 ซึ่งยกมาหลายปีมาแล้วและไม่รู้คืออะไร
 • สินทรัพย์หมุนเวียน คือ (Current Assets)
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียน
 • หนี้สินหมุนเวียนอื่น คือ (Other Current Liabilities)
 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ (Non-Current Assets)

 • หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น คือ (Other Non-current Liabilities)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น คือ หนี้สินไม่หมุนเวียน 10 ชนิด หนี้สินไม่หมุนเวียน 5 ประเภท หนี้สินไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย ลักษณะหนี้สินไม่หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน 15 รายการ ยกตัวอย่างสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ หมุนเวียน 10 ชนิด