ค่าใช้จ่ายอื่น (Other Expense)


ค่าใช้จ่ายอื่น (Other Expense) คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการดำเนินงานปกติของกิจการ ที่เกิดขึ้นจากการขายหรือค่าใช้จ่ายในการบริหาร เช่น ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ เป็นต้นค่าใช้จ่ายอื่น (Other Expense)

วันที่: 24 ต.ค. 2561