กิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities)


กิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities) คือ กระแสเงินสดของกิจการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานกิจกรรมหลักก่อให้เกิดรายได้ต่อกิจการ เช่น การขายสินค้าและบริการเป็นต้นกิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities)

วันที่: 24 ต.ค. 2561