เจ้าหนี้อื่น (Others-Accounts Payable)


เจ้าหนี้อื่น (Others-Accounts Payable) หมายถึง  เจ้าหนี้อื่นที่มิใช่เจ้าหนี้การค้าของกิจการ เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า เป็นต้น • หนังสือยืนยันยอด เจ้าหนี้ ต้องทำอย่างไร
 • เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ คือ (Payable to borrowers)
 • เจ้าหนี้การค้า (Accounts Payable)
 • การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ
 • ดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่ ...
 • ลูกหนี้-เจ้าหนี้เหลือเยอะเป็นอะไรไหมค่ะ
 • เจ้าหนี้การค้า คือ (Trade – Accounts Payable)
 • จ่ายเช็ค ชำระเจ้าหนี้การค้าในตอนปลายปี
 • บริษัทจดทะเบียนเลิกแล้ว เจ้าหนี้จะยังมีสิทธิฟ้องบริษัทได้หรือไม่
 • เจ้าหนี้การค้ามีปัญหา ต้องบันทึกอย่างไรค่ะ

 • เจ้าหนี้อื่น (Others-Accounts Payable)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561