เจ้าหนี้อื่น (Others-Accounts Payable)


เจ้าหนี้อื่น (Others-Accounts Payable) หมายถึง  เจ้าหนี้อื่นที่มิใช่เจ้าหนี้การค้าของกิจการ เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า เป็นต้นเจ้าหนี้อื่น (Others-Accounts Payable)

วันที่: 24 ต.ค. 2561