ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expense)


ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expense) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซึ่งกิจการได้ดำเนินการจ่ายเงินแล้ว แต่ ณ วันสิ้นงวดบัญชี กิจการยังไม่ได้รับบริการ ดังนั้นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจึงถูกบันทึกไว้ในรายการสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการ • ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ (Operating expenses)
 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ (Advance cost)
 • ภาษีโรงเรือน ถือเป็น ค่าใช้จ่าย ได้หรือไม่
 • ค่าซ่อมแซมอาคารเช่า บันทึกค่าใช้จ่าย
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ค่าใช้จ่ายรวม สูตรหา ค่าใช้จ่ายรวม
 • ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ (Forbidden payment)
 • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ (Accrued expenses)
 • ค่าใช้จ่าย ของ การนำหุ้นทุนออกขาย
 • ค่าของขวัญที่ให้ลูกค้า บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ค่ะ
 • ค่าใช้จ่ายในการผลิต ต้นทุน ของ สินค้าสำเร็จรูป

 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expense)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561