ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expense)


ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expense) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซึ่งกิจการได้ดำเนินการจ่ายเงินแล้ว แต่ ณ วันสิ้นงวดบัญชี กิจการยังไม่ได้รับบริการ ดังนั้นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจึงถูกบันทึกไว้ในรายการสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expense)

วันที่: 24 ต.ค. 2561