กำไร/ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (Profit(Loss)before Interest and Income Tax Expense)


กำไร/ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (Profit(Loss)before Interest and Income Tax Expense) หมายถึงผลประกอบการอันเป็นกำไรหรือขาดทุน “ขั้นต้น” ของกิจการ (รายได้ - ต้นทุน-ค่าใช้จ่าย) ก่อนการหักค่าดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้Warning: imagepng() [function.imagepng]: Unable to open 'imgs/article_footer/6181-กำไร/ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้-(Profit(Loss)before-Interest-and-Income-Tax-Expense).png' for writing: No such file or directory in /home/office/domains/pangpond.co.th/public_html/gen_img_footer.php on line 21

กำไร/ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (Profit(Loss)before Interest and Income Tax Expense)

วันที่: 24 ต.ค. 2561