รายได้จากการขายหรือการให้บริการ (Revenue from the Sale of Goods and the Rendering of Service)


รายได้จากการขายหรือการให้บริการ (Revenue from the Sale of Goods and the Rendering of Service) หมายถึง รายได้หรือรายรับที่ได้มาจากการขายและการให้บริการที่มีจากการดำเนินกิจกรรมหลักทางธุรกิจในแต่ละงวดบัญชี ซึ่งไม่รวมถึงกิจกรรมทางการเงินประเภทอื่นๆ เช่น การขายสินทรัพย์ ผลประโยชน์ทางการขอคืนภาษี หรือดอกเบี้ยจากการลงทุนต่างๆ • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา
 • ข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
 • บันทึกรับรู้รายได้กิจการฝากขาย
 • รายได้ค้างรับ คือ (Accrued Incomes)
 • บันทึกรายได้ ธุรกิจเช่าซื้อ
 • รับคำนวณต้นทุนให้บริษัทฯใหญ่บริษัทหนึ่ง เป็นรายได้ประเภทใหนค่ะ
 • รายจ่ายฝ่ายรายได้ คือ (Revenue Expenditures)
 • มีรายได้จากอินเตอร์เน็ตต้องเสียภาษีหรือไม่
 • ต้องการข้อมูล รายงานงบกำไรขาดทุน หรือสถิติแสดงรายได้
 • ส่วนลดเงินสดถือเป็นรายได้หรือตัวหักของซื้อสินค้า

 • รายได้จากการขายหรือการให้บริการ (Revenue from the Sale of Goods and the Rendering of Service)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561