กำไรสะสม คือ (Retained Earnings)


กำไรสะสม (Retained Earnings) หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เกินกว่าจำนวนเงินลงทุนที่ผู้ถือหุ้น นำมาลงทุนในบริษัท ดังนั้นกำไรสะสมจึงเกิดจากการดำเนินงานของกิจการ ที่สร้างผลกำไรให้กับกิจการนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงสิ้นงวดบัญชีในปัจจุบัน  • สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสะสมปลายงวด สูตรหา กำไรสะสมปลายงวด
  • สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสะสมปลายปี สูตรหา กำไรสะสมปลายปี
  • เงินปันผลกำไรสะสม คือ (Dividends, retained earnings)
  • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ส่วนเกินทุน กำไรสะสม และสำรอง
  • กำไรสะสมไม่ตรงกับยอดยกมาจะทำอย่างไรดี

  • กำไรสะสม คือ (Retained Earnings)

    วันที่: 24 ต.ค. 2561


    Tags: งบกําไรสะสม บริษัท กําไรสะสมต้นงวด หาจาก งบกําไรสะสม หมายถึง กําไรสะสม งบแสดงฐานะการเงิน กระดาษทําการตรวจสอบบัญชีกําไรสะสม accumulated income คือ วิธีการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสม กําไรสะสม เลิกกิจการ