ลูกหนี้อื่นๆ (Receivable Others)


ลูกหนี้อื่นๆ (Receivable Others) คือ ลูกหนี้ที่เกิดจากการทำรายการประเภทอื่นๆที่มีลักษณะแตกต่างนอกเหนือจากการขายสินค้าหรือบริการของกิจการ เช่น เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน รายได้ค้างรับ สิทธิเรียกร้องจากประกันภัยประเภทต่างๆเป็นต้นลูกหนี้อื่นๆ (Receivable Others)

วันที่: 24 ต.ค. 2561