ลูกหนี้อื่นๆ คือ (Receivable Others)


ลูกหนี้อื่นๆ (Receivable Others) หมายถึง ลูกหนี้ที่เกิดจากการทำรายการประเภทอื่นๆที่มีลักษณะแตกต่างนอกเหนือจากการขายสินค้าหรือบริการของกิจการ เช่น เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน รายได้ค้างรับ สิทธิเรียกร้องจากประกันภัยประเภทต่างๆเป็นต้น • ประเภทของลูกหนี้ ของกิจการ ทางบัญชีแบ่งเป็น
 • การ บันทึกบัญชี การรับชำระค่าหุ้น จดทะเบียน เป็น เงินสด และ ลูกหนี้ค่าหุ้น
 • การใช้บัญชีลูกหนี้เพื่อการหาเงินสด
 • การบันทึกบัญชีการรับชำระค่าหุ้นจดทะเบียนเป็นเงินสดและลูกหนี้ค่าหุ้น
 • ลูกหนี้การค้า คือ (Accounts Receivable)
 • ปรึกษาเรื่อง เงินยืมกรรมการและลูกหนี้เงินยืมกรรมการ จำบันทึกอย่างไรค่ะ
 • การใช้บัญชีลูกหนี้เพื่อเปลี่ยนให้เป็นเงินสด
 • ลูกหนี้การค้า
 • มีลูกหนี้ที่ติดจต่อไม่ได้ สามารถตั้งเป็นหนื้สูญได้ไหมค่ะ
 • ลูกหนี้-เจ้าหนี้เหลือเยอะเป็นอะไรไหมค่ะ

 • ลูกหนี้อื่นๆ คือ (Receivable Others)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: เจ้าหนี้การค้า หมายถึง ลูกหนี้การค้า อยู่หมวดไหน ระบบบัญชีลูกหนี้ หมายถึง ตัวอย่างสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มาตรฐานการบัญชี บัญชีเจ้าหนี้การค้า การขายบัญชีลูกหนี้การค้า คือ ตั๋วเงินรับ หมายถึง