เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Short-term Loans to Related Parties)


เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Short-term Loans to Related Parties) หมายถึง เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดลองจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเงินให้กู้ยืมระสั้นชนิดนี้ถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการ • กิจการร่วมค้า (Joint Venture) กิจการค้าร่วม (Consortium) คืออะไร
 • กิจการเจ้าของคนเดียว คือ (Single owner business)
 • ประเภทของลูกหนี้ ของกิจการ ทางบัญชีแบ่งเป็น
 • กิจการ การค้า มีรูปแบบ ประเภทของธุรกิจ อะไรบ้าง
 • ข้อดี ข้อเสีย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ แบบ ลักษณะของ หจก
 • เริ่มต้น ประกอบกิจการ รูปแบบห้างหุ้นส่วน สำหรับ กิจการขนาดเล็ก
 • วัสดุโรงงาน สิ่งที่กิจการอุตสาหกรรม ต้องใช้ใน การประกอบ การผลิต แต่มิใช่ส่วนประก...
 • มีรถยนต์ส่วนตัว นำมาใช้ในกิจการ
 • ศาลพระภูมิ บันทึกเป็นทรัพย์สินของกิจการได้หรือไม่
 • ตัวอย่างสัญญากิจการร่วมค้า

 • เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Short-term Loans to Related Parties)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561