งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (Statement of Changers in Owner’s Equity)


งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (Statement of Changers in Owner’s Equity) หมายถึง งบการเงินที่แสดงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในรายการที่เป็นองค์ประกอบต่างๆของเจ้าของ จากต้นงวดบัญชีไปถึงสิ้นงวดบัญชีโดยแยกแสดงแต่ละรายการตามประเภทรายการที่เปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของบัญชีงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (Statement of Changers in Owner’s Equity)

วันที่: 24 ต.ค. 2561