ตีราคาตามราคาที่ซื้อจริงแต่ละครั้ง (Specific Identification)


ตีราคาตามราคาที่ซื้อจริงแต่ละครั้ง (Specific Identification) หมายถึง การตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีนี้   จะใช้กับกิจการที่จำหน่ายสินค้าที่มีลักษณะเป็นของชิ้นใหญ่   เช่น   รถยนต์   เรือยนต์   โดยจะต้องทราบว่าสินค้าที่เหลืออยู่นั้น   เหลือมาจากการซื้อในครั้งใดบ้างตีราคาตามราคาที่ซื้อจริงแต่ละครั้ง (Specific Identification)

วันที่: 24 ต.ค. 2561