ตีราคาตามราคาที่ซื้อจริงแต่ละครั้ง (Specific Identification)


ตีราคาตามราคาที่ซื้อจริงแต่ละครั้ง (Specific Identification) หมายถึง การตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีนี้   จะใช้กับกิจการที่จำหน่ายสินค้าที่มีลักษณะเป็นของชิ้นใหญ่   เช่น   รถยนต์   เรือยนต์   โดยจะต้องทราบว่าสินค้าที่เหลืออยู่นั้น   เหลือมาจากการซื้อในครั้งใดบ้าง • การตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม ทำให้เกิดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
 • การตีราคาสินค้าคงเหลือโดยอัตรากำไรขั้นต่ำ
 • วิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือเพื่อกำหนดราคาสินค้าคงเหลือปลายงวด
 • ตีราคาตามราคาสินค้าสำรองประจำ คือ (Base Stock)
 • การตีราคาทรัพย์สิน
 • ส่วนเกินทุน จากการริบหุ้นและการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
 • การกรอก ภงด. 50 + การยื่นงบ + การเปลี่ยนวิธีการตีราคาสินค้า
 • การตีราคาสินค้าคงเหลือของผลิตภัณฑ์ร่วม เพื่อจะได้แสดงราคาทุนของสินค้าคงเหลือได้อ...
 • บันทึกบัญชีการตีราคาเครื่องจักรใหม่
 • กรณีกิจการไม่ได้ประเมินราคาที่ดินเพื่อการตีราคาใหม่ ณ วันสิ้นงวดของทุกปี จะมีควา...

 • ตีราคาตามราคาที่ซื้อจริงแต่ละครั้ง (Specific Identification)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561