ราคาทุนถัวเฉลี่ยต่อหน่วย(Simple Average)


ราคาทุนถัวเฉลี่ยต่อหน่วย(Simple Average) คือการหาราคาต้นทุนของสินค้าโดยใช้ราคาทุนต่อหนึ่งหน่วยของสินค้าคงเหลือต้นงวดบวกกับราคาทุนต่อหนึ่งหน่วยของการซื้อแต่ละครั้งในงวดบัญชีนั้น แล้วนำมาถัวเฉลี่ยกันเป็นราคาทุนถัวเฉลี่ยของสินค้าคงเหลือปลายงวดราคาทุนถัวเฉลี่ยต่อหน่วย(Simple Average)

วันที่: 24 ต.ค. 2561