การแบ่งแยกหุ้น (Stock Splits Up)


การแบ่งแยกหุ้น (Stock Splits Up) หมายถึง การที่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะทำการเพิ่มจำนวนหุ้นด้วยการแตกหุ้นแต่ละหุ้นของบริษัทออกเป็นหลายส่วน โดยที่ราคาหุ้นจะมีราคาลดลงตามสัดส่วน ในขณะที่มูลค่าทุนตามราคาตลาดของบริษัทนั้นๆยังคงเท่าเดิม • ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร ห้างหุ้นส่วน หจก.
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ (Ordinary partnership) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • ขั้นตอนการ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
 • ข้อดี ข้อเสีย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ แบบ ลักษณะของ หจก
 • แบบฟอร์มการเรียกชำระค่าหุ้น
 • เริ่มต้น ประกอบกิจการ รูปแบบห้างหุ้นส่วน สำหรับ กิจการขนาดเล็ก
 • การ บันทึกบัญชี การรับชำระค่าหุ้น จดทะเบียน เป็น เงินสด และ ลูกหนี้ค่าหุ้น
 • การแปรสภาพ ห้างหุ้นส่วน เป็นบริษัท
 • การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ คือ (Conversion of preferred shares)
 • ภาระภาษี จาก การขายหุ้น

 • การแบ่งแยกหุ้น (Stock Splits Up)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561