สมุดแยกประเภทลูกหนี้รายตัว (Subsidiary Account Receivable)


สมุดแยกประเภทลูกหนี้รายตัว (Subsidiary Account Receivable) หมายถึง สมุดบัญชีแยกประเภทย่อยของลูกหนี้ โดยแยกลูกหนี้ของกิจการออกเป็นรายตัว ว่ามีรายละเอียดอย่างไร จำนวนเงินเท่าไร เช่นลูกหนี้-นาย ก ลูกหนี้-นางสาว ข เป็นต้น ซึ่งต่างกับสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปจะมีแต่บัญชีลูกหนี้รวมเท่านั้น ไม่มีบัญชีลูกหนี้รายตัว • ประเภทของลูกหนี้ ของกิจการ ทางบัญชีแบ่งเป็น
 • การ บันทึกบัญชี การรับชำระค่าหุ้น จดทะเบียน เป็น เงินสด และ ลูกหนี้ค่าหุ้น
 • การใช้บัญชีลูกหนี้เพื่อการหาเงินสด
 • การบันทึกบัญชีการรับชำระค่าหุ้นจดทะเบียนเป็นเงินสดและลูกหนี้ค่าหุ้น
 • ลูกหนี้การค้า คือ (Accounts Receivable)
 • ปรึกษาเรื่อง เงินยืมกรรมการและลูกหนี้เงินยืมกรรมการ จำบันทึกอย่างไรค่ะ
 • การใช้บัญชีลูกหนี้เพื่อเปลี่ยนให้เป็นเงินสด
 • ลูกหนี้การค้า
 • มีลูกหนี้ที่ติดจต่อไม่ได้ สามารถตั้งเป็นหนื้สูญได้ไหมค่ะ
 • ลูกหนี้-เจ้าหนี้เหลือเยอะเป็นอะไรไหมค่ะ

 • สมุดแยกประเภทลูกหนี้รายตัว (Subsidiary Account Receivable)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561