สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ (Specific Identifiable Intangible Assets)


สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ (Specific Identifiable Intangible Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีกายภาพ เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิในการเช่า หรือหนังสืออนุญาตสัมปทาน เป็นต้นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ (Specific Identifiable Intangible Assets)

วันที่: 24 ต.ค. 2561