สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ (Specific Identifiable Intangible Assets)


สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ (Specific Identifiable Intangible Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีกายภาพ เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิในการเช่า หรือหนังสืออนุญาตสัมปทาน เป็นต้น • การด้อยค่าของสินทรัพย์ คือ (Impairment of assets)
 • สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท มีหลักเกณฑ์ อย่างไร
 • สินทรัพย์ คือ (Assets)
 • ตัวอย่าง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีอะไรบ้าง
 • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ (Intangible assets)
 • สินทรัพย์สิ้นเปลือง คือ (Wasting Assets)
 • รายจ่าย ภายหลัง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีอะไรบ้าง
 • สินทรัพย์หมุนเวียน ตัวอย่าง 10 ชนิด ประเภท
 • หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ (Cash-generating assets)
 • การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

 • สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ (Specific Identifiable Intangible Assets)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561