ระบบช่วงการผลิตแบบเลือกสรร (Selective Processing)


ระบบช่วงการผลิตแบบเลือกสรร (Selective Processing) หมายถึง การคัดเลือกกระบวนการผลิตที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละผลิตภัณฑ์หรือสินค้า เพื่อควบคุมต้นทุนและกิจกรรมการผลิตเป็นพิเศษ ซึ่งระบบการผลิตแบบนี้นิยมใช้กับสินค้าประเภทสั่งทำพิเศษ (Make to order) เป็นส่วนใหญ่ระบบช่วงการผลิตแบบเลือกสรร (Selective Processing)

วันที่: 24 ต.ค. 2561