ระบบช่วงการผลิตแบบเลือกสรร (Selective Processing)


ระบบช่วงการผลิตแบบเลือกสรร (Selective Processing) หมายถึง การคัดเลือกกระบวนการผลิตที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละผลิตภัณฑ์หรือสินค้า เพื่อควบคุมต้นทุนและกิจกรรมการผลิตเป็นพิเศษ ซึ่งระบบการผลิตแบบนี้นิยมใช้กับสินค้าประเภทสั่งทำพิเศษ (Make to order) เป็นส่วนใหญ่ • โสหุ้ยการผลิต คือ (Production overhead)
 • วัสดุโรงงาน สิ่งที่กิจการอุตสาหกรรม ต้องใช้ใน การประกอบ การผลิต แต่มิใช่ส่วนประก...
 • ลักษณะของการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต
 • ค่าใช้จ่ายในการผลิต ต้นทุน ของ สินค้าสำเร็จรูป
 • กำลังการผลิตว่างเปล่า คือ (Idle Capacity)
 • การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ (Process Costing)
 • ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารที่กิจการกู้มาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าจะรวมเป็นราคาทุนของ...
 • การบัญชีต้นทุนรวมที่คํานวณต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตในงวดหนึ...
 • ค่าใช้จ่ายในการผลิต รวมค่าขนส่งด้วยไหม
 • อัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตอัตราเดียว

 • ระบบช่วงการผลิตแบบเลือกสรร (Selective Processing)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561