ความเป็นหน่วยงานของกิจการ (The Entity)


ความเป็นหน่วยงานของกิจการ (The Entity) ข้อมูลทางบัญชีจะประมวลผลและรายงานเพื่อกิจการหนึ่งกิจการใดโดยเฉพาะแยกต่างหากจากเจ้าของกิจการกล่าวคือ ถือว่ากิจการเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งสามารถจะมีสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของเป็นของตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินผลการดำเนินงานของกิจการสามารถทราบได้ว่าประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวอย่างไร • กิจการร่วมค้า (Joint Venture) กิจการค้าร่วม (Consortium) คืออะไร
 • กิจการเจ้าของคนเดียว คือ (Single owner business)
 • ประเภทของลูกหนี้ ของกิจการ ทางบัญชีแบ่งเป็น
 • กิจการ การค้า มีรูปแบบ ประเภทของธุรกิจ อะไรบ้าง
 • ข้อดี ข้อเสีย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ แบบ ลักษณะของ หจก
 • เริ่มต้น ประกอบกิจการ รูปแบบห้างหุ้นส่วน สำหรับ กิจการขนาดเล็ก
 • วัสดุโรงงาน สิ่งที่กิจการอุตสาหกรรม ต้องใช้ใน การประกอบ การผลิต แต่มิใช่ส่วนประก...
 • มีรถยนต์ส่วนตัว นำมาใช้ในกิจการ
 • ศาลพระภูมิ บันทึกเป็นทรัพย์สินของกิจการได้หรือไม่
 • ตัวอย่างสัญญากิจการร่วมค้า

 • ความเป็นหน่วยงานของกิจการ (The Entity)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561