การใช้หลักฐานอันเที่ยงธรรม (The Objectivity Principle)


การใช้หลักฐานอันเที่ยงธรรม (The Objectivity Principle) เป็นข้อสมมติฐานข้อหนึ่งที่สำคัญของหลักการบัญชี โดยการจัดทำงบการเงินหรือบัญชีจะต้องอ้างอิงจากหลักฐานอันเที่ยงธรรม ปราศจากอคติและความลำเอียง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุดการใช้หลักฐานอันเที่ยงธรรม (The Objectivity Principle)

วันที่: 24 ต.ค. 2561