การดำรงอยู่ของกิจการ หรือการดำเนินงานต่อเนื่อง (Going Concern)


การดำรงอยู่ของกิจการ หรือการดำเนินงานต่อเนื่อง (Going Concern) หมายถึงการดำรงอยู่ เป็นข้อสมมติที่สำคัญในการจัดทำงบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงิน ว่าผู้บริหารจะไม่มีเจตนาในการยกเลิกการดำเนินงานในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ในงบการเงิน และผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ในการตรวจสอบให้ได้ความพอใจในเรื่องความเหมาะสมของการใช้ข้อสมมติเรื่องการดำเนินงานต่อเนื่องในการจัดทำงบการเงินของผู้บริหาร มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 570 เรื่องการดำเนินงานต่อเนื่อง • กิจการร่วมค้า (Joint Venture) กิจการค้าร่วม (Consortium) คืออะไร
 • กิจการเจ้าของคนเดียว คือ (Single owner business)
 • ประเภทของลูกหนี้ ของกิจการ ทางบัญชีแบ่งเป็น
 • กิจการ การค้า มีรูปแบบ ประเภทของธุรกิจ อะไรบ้าง
 • ข้อดี ข้อเสีย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ แบบ ลักษณะของ หจก
 • เริ่มต้น ประกอบกิจการ รูปแบบห้างหุ้นส่วน สำหรับ กิจการขนาดเล็ก
 • วัสดุโรงงาน สิ่งที่กิจการอุตสาหกรรม ต้องใช้ใน การประกอบ การผลิต แต่มิใช่ส่วนประก...
 • มีรถยนต์ส่วนตัว นำมาใช้ในกิจการ
 • ศาลพระภูมิ บันทึกเป็นทรัพย์สินของกิจการได้หรือไม่
 • ตัวอย่างสัญญากิจการร่วมค้า

 • การดำรงอยู่ของกิจการ หรือการดำเนินงานต่อเนื่อง (Going Concern)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561