การดำรงอยู่ของกิจการ หรือการดำเนินงานต่อเนื่อง (Going Concern)


การดำรงอยู่ของกิจการ หรือการดำเนินงานต่อเนื่อง (Going Concern) หมายถึงการดำรงอยู่ เป็นข้อสมมติที่สำคัญในการจัดทำงบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงิน ว่าผู้บริหารจะไม่มีเจตนาในการยกเลิกการดำเนินงานในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ในงบการเงิน และผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ในการตรวจสอบให้ได้ความพอใจในเรื่องความเหมาะสมของการใช้ข้อสมมติเรื่องการดำเนินงานต่อเนื่องในการจัดทำงบการเงินของผู้บริหาร มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 570 เรื่องการดำเนินงานต่อเนื่องการดำรงอยู่ของกิจการ หรือการดำเนินงานต่อเนื่อง (Going Concern)

วันที่: 24 ต.ค. 2561