การบันทึกรายได้ (The Revenue Realization)


การบันทึกรายได้ (The Revenue Realization) คือ การบันทึก/รับรู้รายการอันเป็นรายได้ของกิจการ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามแม่บทการบัญชี ซึ่งประกอบไปด้วย 2 หลักการ คือ เกณฑ์เงินสด (Cash Basis) และเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)การบันทึกรายได้ (The Revenue Realization)

วันที่: 24 ต.ค. 2561