ลักษณะการ สลักหลังเช็ค


         การสลักหลังเช็ค หมายถึง การลงชื่อของผู้ทรงเช็คไว้ด้านหลังของเช็ค เพื่อที่จะโอนเช็คให้กับบุคคลอื่น โดยการสลักหลังเช็คมี 2 ลักษณะ คือ


1. การสลักหลังลอย เป็นการลงลายมือชื่อของผู้ทรงไว้ด้านหลังเช็คโดยไม่มีข้อความใดๆเพิ่มเติม การสลักหลังแบบนี้จะมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากหากเช็คเกิดการสูญหายผู้ที่เก็บเช็คได้จะสามารถนำเช็คไปเบิกเงินกับธนาคารได้


2. การสลักหลังเฉพาะ เป็นการลงลายมือชื่อของผู้ทรงด้านหลังเช็คพร้อมทั้งเชียนข้อความที่ระบุเงื่อนไขการจ่ายเงิน เช่น นำเข้าบัญชี นาย ก คนดี เท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่สามารถนำเช็คไปเบิกเงินกับธนาคารได้คือผู้ที่มีชื่อตามข้อความตามเงื่อนไขเท่านั้นลักษณะการ สลักหลังเช็ค

วันที่: 11 ม.ค. 2553


Tags: การสลักเช็กหลังเฉพาะ การสลักเช็ค การสลักเช็คหลังลอย บัญชีภาษีอากร การสลักหลังแคชเชียร์เช็ค วิธีการสลักหลังเช็คมีกี่ประเภท การสลักหลังเช็ค มีกี่แบบ เช็ค & co สลักหลัง การสลักหลังลอย การสลักหลังเช็ค มีกี่แบบ อะไรบ้าง สลักหลัง เช็ค ระบุ ชื่อ ตัวอย่างการเขียนเช็คที่ถูกต้อง