ความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุน (Trade off between benefits and costs)


ความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุน (Trade off between benefits and costs) หมายถึง การจัดทำงบการเงินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ผู้จัดทำต้องพิจารณาถึงต้นทุนในการจัดทำข้อมูลนั้นด้วยว่าคุ้มกันหรือไม่และควรเลือกทางเลือกที่ประโยชน์ในการใช้ข้อมูลต้องมากกว่าต้นทุนในการจัดทำที่เสียไป
ความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุน (Trade off between benefits and costs)

วันที่: 24 ต.ค. 2561