ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ (Trade off Between Qualitative Characteristic)


ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ (Trade off Between Qualitative Characteristic) หมายถึง ผู้จัดทำงบการเงินต้องหาความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพต่างๆเพื่อให้งบทำงบการเงินได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงคุณภาพจะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี ผู้จัดทำงบการเงินจึงจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการตัดสินใจเลือกความสมดุลดังกล่าวความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ (Trade off Between Qualitative Characteristic)

วันที่: 24 ต.ค. 2561