ลูกหนี้การค้า สุทธิ (Trade Account Receivables , Net)


ลูกหนี้การค้า สุทธิ (Trade Account Receivables , Net) หมายถึง เงินที่ลูกค้าค้างชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่บริษัท/กิจการได้ขายสินค้าหรือบริการไปแล้ว ทั้งนี้ลูกหนี้การค้าสุทธิ ให้หมายรวมถึงลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าที่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างและกิจการที่เกี่ยวข้องกันด้วยลูกหนี้การค้าดังกล่าว โดยให้แสดงมูลค่าสุทธิหลักจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเสร็จสิ้นแล้ว
ลูกหนี้การค้า สุทธิ (Trade Account Receivables , Net)

วันที่: 24 ต.ค. 2561