เจ้าหนี้การค้า (Trade Account Payable)


เจ้าหนี้การค้า (Trade Account Payable) หมายถึง เงินที่กิจการค้างชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่ซื้อมาเพื่อขายหรือเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการตามปกติ โดยเจ้าหนี้การค้าถูกบันทึกเป็นหนี้สินหมุนเวียนของกิจการในงบการเงินของกิจการ • หนังสือยืนยันยอด เจ้าหนี้ ต้องทำอย่างไร
 • เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ คือ (Payable to borrowers)
 • เจ้าหนี้การค้า (Accounts Payable)
 • การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ
 • ดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่ ...
 • ลูกหนี้-เจ้าหนี้เหลือเยอะเป็นอะไรไหมค่ะ
 • เจ้าหนี้การค้า คือ (Trade – Accounts Payable)
 • จ่ายเช็ค ชำระเจ้าหนี้การค้าในตอนปลายปี
 • บริษัทจดทะเบียนเลิกแล้ว เจ้าหนี้จะยังมีสิทธิฟ้องบริษัทได้หรือไม่
 • เจ้าหนี้การค้ามีปัญหา ต้องบันทึกอย่างไรค่ะ

 • เจ้าหนี้การค้า (Trade Account Payable)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561