หุ้นทุนซื้อคืนมา (Treasury Stock)


หุ้นทุนซื้อคืนมา (Treasury Stock) เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้บริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำกัดมีทางเลือกในการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน โดยสามารถซื้อหุ้นของตนเองได้หากหุ้นมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง และขายคืนออกไปได้เมื่อราคาได้ปรับตัวสู่มูลค่าที่เหมาะสม  • ค่าใช้จ่าย ของ การนำหุ้นทุนออกขาย
  • หุ้นทุน มีกี่ประเภท หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ สิทธิ ของ หุ้นทุน ของ บริษัท
  • หุ้นทุนที่ได้รับคืน
  • การขายหลักทรัพย์หุ้นทุนในคววามต้องการของตลาด ให้บันทึกกำไรหรือขาดทุน จากการขายด้...

  • หุ้นทุนซื้อคืนมา (Treasury Stock)

    วันที่: 24 ต.ค. 2561