สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ไม่สามารถระบุได้ (Unidentifiable)


สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่สามารระบุได้ (Unidentifiable) คือสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีกายภาพตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน เป็นต้น • การด้อยค่าของสินทรัพย์ คือ (Impairment of assets)
 • สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท มีหลักเกณฑ์ อย่างไร
 • สินทรัพย์ คือ (Assets)
 • ตัวอย่าง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีอะไรบ้าง
 • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ (Intangible assets)
 • สินทรัพย์สิ้นเปลือง คือ (Wasting Assets)
 • รายจ่าย ภายหลัง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีอะไรบ้าง
 • สินทรัพย์หมุนเวียน ตัวอย่าง 10 ชนิด ประเภท
 • หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ (Cash-generating assets)
 • การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

 • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ไม่สามารถระบุได้ (Unidentifiable)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: มาตรฐานการบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2560 วิธีการตรวจสอบสินทรัพย์ไม่มีตัวตน บทที่ 9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คำ ศัพท์ บัญชี 5 หมวด ศัพท์บัญชี 5 หมวด พร้อมคําอ่าน ศัพท์บัญชี คําอ่าน คําแปล ความหมาย ศัพท์บัญชี พร้อมคําอ่าน คําแปล คําศัพท์บัญชี คําอ่าน คําแปล