สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่สามารระบุได้ (Unidentifiable)


สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่สามารระบุได้ (Unidentifiable) คือสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีกายภาพตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน เป็นต้นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่สามารระบุได้ (Unidentifiable)

วันที่: 24 ต.ค. 2561