สินทรัพย์สิ้นเปลือง คือ (Wasting Assets)


สินทรัพย์สิ้นเปลือง (Wasting Assets) หมายถึง เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีลักษณะใช้แล้วหมดไปและมีมูลค่าต่อหน่วยต่ำ เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ ลวดเสียบโดยจะเรียกวัสดุเหล่านี้ตามลักษณะการใช้งาน เช่น วัสดุสำนักงาน ในการจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองมาใช้มักจะซื้อปริมาณมากและมีการควบคุมโดยใช้หลักฐานการเบิกจ่าย และ ณ วันสิ้นงวดจะมีการตรวจนับวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือเพื่อจะได้ทราบว่าได้ใช้วัสดุสิ้นเปลืองเป็นจำนวนเท่าใด • การด้อยค่าของสินทรัพย์ คือ (Impairment of assets)
 • สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท มีหลักเกณฑ์ อย่างไร
 • สินทรัพย์ คือ (Assets)
 • ตัวอย่าง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีอะไรบ้าง
 • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ (Intangible assets)
 • รายจ่าย ภายหลัง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีอะไรบ้าง
 • สินทรัพย์หมุนเวียน ตัวอย่าง 10 ชนิด ประเภท
 • หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ (Cash-generating assets)
 • การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
 • การตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม ทำให้เกิดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

 • สินทรัพย์สิ้นเปลือง คือ (Wasting Assets)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: สินทรัพย์ถาวร คือ fixed asset management คือ depletion คือ บัญชี ค่า สูญ สิ้น ทรัพยากรธรรมชาติ และ ค่า สูญ สิ้น ประเภทของสินทรัพย์ fixed asset คือ สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 10 ชนิด