ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)


ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) หมายถึง การจัดเก็บภาษีล่วงหน้าโดยกำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้ มีหน้าที่หักภาษีจากเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับทุกครั้งที่จ่าย ซึ่งการหักภาษีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด หลังจากนั้นให้นำส่งเงินดังกล่าวแก่กรมสรรพากร • การหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
 • การใช้ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้ามปี
 • การบัญทึกบัญชี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน
 • หัก ณ ที่จ่าย ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
 • ภาษี หักณที่จ่าย ค่าเช่า
 • ค่าที่พักโรงแรม ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่คะ
 • ค่านายหน้าต่างประเทศ วิธีจ่ายค่าคอมมิชชั่น หัก ณ ที่จ่าย
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างแมสเซ็นเจอร์ ข้างนอก
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจัดบูธแสดงสินค้า

 • ภาษีหัก ที่จ่าย (Withholding Tax)

  วันที่: 24 ต.ค. 2561