งานระหว่างทำ (Work in Progress)


งานระหว่างทำ (Work in Progress) หมายถึง วัตถุดิบที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตซึ่งยังผ่านกระบวนการผลิตไม่ครบถ้วน ดังนั้นงานที่อยู่ระหว่างการผลิตหรือสินค้าระหว่างผลิตจึงยังไม่ถือว่าเป็นสินค้าสำเร็จรูปแต่จะถือเป็นสินค้าคงเหลือปลายงวดของกิจการ ซึ่งจะถูกบันทึกในงบดุลด้านสินทรัพย์หมุนเวียนงานระหว่างทำ (Work in Progress)

วันที่: 24 ต.ค. 2561