วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weight Average Costing)


วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weight Average Costing) คือ การคำนวณหาต้นทุนวัตถุดิบ/สินค้าคงเหลือโดยใช้แนวคิด คือ สินค้าที่ซื้อหรือผลิตนั้นมีคุณสมบัติเหมือนกันราคาสินค้าคงเหลือจึงควรมีราคาเท่ากัน กิจการจึงต้องหาราคาถัวเฉลี่ยต่อหน่วยเพื่อนำไปคูณกับจำนวนสินค้าคงเหลือที่ตรวจนับได้จริง

 

โดยราคาถัวเฉลี่ยต่อหน่วยคำนวณได้จาก (มูลค่าสินค้าคงเหลือต้นปี +มูลค่าสินค้าที่ซื้อ)/(ปริมาณสินค้าคงเหลือต้นปี + ปริมาณสินค้าที่ซื้อ)วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weight Average Costing)

วันที่: 24 ต.ค. 2561


Tags: วิธี ถัว เฉลี่ย ถ่วง น้ำหนัก ความ หมาย ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก คือ วิธีคิดถัวเฉลี่ย ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก periodic วิธีคิดถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีเข้าก่อนออกก่อน แบบสิ้นงวด สินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ย วิธี ถัว เฉลี่ย น้ํา หนัก