บันทึกบัญชี สินค้าเก่ามาแลก เพื่อซื้อสินค้าใหม่


          กิจการขายสินค้าด้วยวิธีผ่อนชำระ และยอมให้ลูกค้านำสินค้าเก่าที่ใช้อยู่มาแลกเป็นสินค้าใหม่ โดยคิดราคาให้ เพื่อถือเป็นการชำระราคาสินค้าใหม่ส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือให้ลูกค้าผ่อนชำระภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน

 

ดังนั้นกิจการควรบันทึกบัญชีอย่างไร ในทางบัญชีกรณีนี้จะถือว่าเป้นหลักการบัญชีสินค้ารับแลกเปลี่ยน กิจการต้องบันทึกบัญชีโดยบันทึกทรัพย์สินไว้ในบัญชีในราคาตลาดที่ประมาณขึ้น คำนวณกำไรจากการขายผ่อนชำระเป้นรายได้ของแต่ละปีตามอัตราส่วนของเงินงวดที่เก็บได้ในแต่ละปีเทียบกับราคาขายผ่อนชำระหักด้วยส่วนเกินของราคาที่คิดให้สินค้ารับแลกเปลี่ยนที่สูงกว่าราคาตลาด ซึ่งราคาที่คิดให้สินค้าที่รับมาแลกเปลี่ยนสูงกว่าราคาตลาด ให้แยกบัยชีไว้ต่างหากค่ะเพื่อนำไปลดยอดขายสินค้าในภายหลังบันทึกบัญชี สินค้าเก่ามาแลก เพื่อซื้อสินค้าใหม่

วันที่: 19 ม.ค. 2553


Tags: บัญชีภาษีอากร บันทึกบัญชี บันทึกบัญชีสินค้าเก่า สินค้าผ่อนชำระ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึกบัญชี การบันทึกบัญชีขายสินค้าต่างประเทศ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ใบแทนใบเสร็จรับเงิน สรรพากร ใบรับเงิน สรรพากร ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนกรมสรรพากรปี 2560 ค่าใช้จ่ายไม่มีใบเสร็จ บิลค่าใช้จ่าย บริษัท