ค่าซ่อมแซมอาคารเช่า บันทึกค่าใช้จ่าย


          กิจการทำสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยกิจการบันทึกค่าเช่าอาคารเป็นค่าใช้จ่าย แต่ต่อมากิจการมีการซ่อมแซมอาคาร รายจ่ายดังกล่าวจะถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ หรือบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน (ในสัญญาเช่าระบุให้ผู้เช่าเป็นผู้ดูแลอาคารและจ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร) กิจการต้องสามารถรับรู้ได้ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะได้รับจากการซ่อมแซมอาคาร ตามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้กล่าวถึง 2 กรณี


1.กิจการจะบันทึกรายจ่ายเกี่ยวกับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่เกิดขึ้นภายหลังเป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อรายจ่ายนั้นทำให้สินทรัพย์มีสภาพที่ดีขึ้น เช่น ปรับปรุงอาคารให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้นานขึ้น


2.กิจการจะบันทึกรายจ่ายได้ก็ต่อเมื่อรายจ่ายนั้นทำให้ทรัพย์สินสามารถให้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจแก่กิจการตามมาตรฐานการบัญชี เช่น รายจ่ายค่าบำรุงรักษาอาคารค่าซ่อมแซมอาคารเช่า บันทึกค่าใช้จ่าย

วันที่: 22 ม.ค. 2553


Tags: บัญชีภาษีอากร สัญญาเช่าอาคาร สัญญาเช่่าซื้อ อาคารเช่า ค่าซ่อมแซม บันทึกบัญชี ต่อเติมอาคาร บันทึกบัญชี ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือว่าเป็นทุน ส่วนปรับปรุงอาคาร ค่าเสื่อมราคา ค่าซ่อมแซมรถยนต์ บันทึกบัญชี ดอกเบี้ยจ่าย ถือเป็นค่าใช้จ่าย ค่าซ่อมแซม หมายถึง