การเช่าซื้อ หมายถึง ความหมายของการเช่าซื้อ


              การเช่าซื้อ หมายถึง การที่เจ้าของนำทรัพย์สินอกให้เช่าและตกลงกันว่าจะขายทรัพย์สินหรือทรัพย์สินตกเป็นของผู้ให้เช่า ซึ่งต้องทำสัญญาด้วยค่ะการเช่าซื้อ หมายถึง ความหมายของการเช่าซื้อ

วันที่: 26 ม.ค. 2553


Tags: การเช่าซื้อ บัญชีภาษีอากร สัญญาเช่าซื้อ เช่าซื้อ ตัวอย่างการเช่าซื้อ ลักษณะของสัญญาเช่าซื้อ เช่าซื้อ หมายความว่าอย่างไร กฎหมายสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าซื้อมีความแตกต่างจากสัญญาซื้อขายเงินผ่อนในเรื่องกรรมสิทธิ์อย่างไร ผลของการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ การเช่าทรัพย์ คือ องค์ประกอบของสัญญาเช่าซื้อ