การทำลายสินค้า


การทำลายสินค้า
เมื่อผู้ประกอบการมีความต้องการที่จะทำลายสินค้าจะต้องมีเอกสารหลักฐานในการบันทึกบัญชีด้วย
-เอกสารหรือรายงานการขออนุมัติการทำลาย ซึ่งจะต้องมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจอนุมัติให้ทำลายสินค้าและวัตถุดิบ โดยจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้สรรพากรตรวจสอบ
-บันทึกในรายงานสินค้าและวัตถุดิบในช่อง “จ่าย” และหมายเหตุ “ทำลายเมื่อวันที่” จะบันทึกการทำลายเฉพาะในรายงานสินค้าและวัตถุดิบเท่านั้น ไม้ต้องบันทึกรายการอื่นอีก เพราะจะเป็นการบันทึกบัญชีซ้ำซ้อนเนื่องจากการบันทึก “จ่าย” จากรายงานได้ทำให้มูลค่าสินค้าและวัตถุดิบปลายงวดลดลงแล้ว 

การทำลายสินค้า

วันที่: 28 พ.ค. 2555