เอกสารหลักฐาน สัญญาเงินกู้ยืมกรรมการ เงินยืมกรรมการ


          กิจการได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมกรรมการเป็นระยะเวลา 1ปี ไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน โดยกิจการจะได้รับเงินยืมกรรมการทุกเดือน เดือนละ 20,000 บาท และกิจการจะชำระเงินคืนในปีบัญชีถัดไป ดังนั้น กิจการจะต้องจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือไม่ กิจการต้องทำเอกสารหลักฐาน ใบสำคัญรับเพื่อใช้ประกอบการลงบัญชี ต้องมีลายมือชื่อผู้จัดทำบัญชี หรือผู้ได้รับมอบหมาย • เงินยืมกรรมการ คิดดอกเบี้ย เท่าไร
 • เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ คือ (Payable to borrowers)
 • เงินให้กู้ยืมกรรมการ
 • การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ
 • ปรึกษาเรื่อง เงินยืมกรรมการและลูกหนี้เงินยืมกรรมการ จำบันทึกอย่างไรค่ะ
 • รายการ เงินกู้ยืมกรรมการ ต้องมีเอกสาร
 • เงินกู้ยืมกรรมการ ในงบการเงิน หมายถึง

 • เอกสารหลักฐาน สัญญาเงินกู้ยืมกรรมการ เงินยืมกรรมการ

  วันที่: 31 ม.ค. 2553


  Tags: กู้ยืมเงิน บัญชีภาษีอากร ยืมเงิน สัญญาการกู้ยืมเงิน สัญญาบริษัทยืมเงินกรรมการ เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ บริษัทให้กรรมการยืมเงิน แบบ ฟอร์ม เอกสาร การ ยืม เงิน กรรมการ บริษัท รายงานการประชุม ยืมเงินกรรมการ กรรมการให้บริษัทยืมเงิน คิดดอกเบี้ย เงินยืมกรรมการ ไม่คิดดอกเบี้ย ใบยืมเงินบริษัท