เอกสารหลักฐาน สัญญาเงินกู้ยืมกรรมการ เงินยืมกรรมการ


          กิจการได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมกรรมการเป็นระยะเวลา 1ปี ไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน โดยกิจการจะได้รับเงินยืมกรรมการทุกเดือน เดือนละ 20,000 บาท และกิจการจะชำระเงินคืนในปีบัญชีถัดไป ดังนั้น กิจการจะต้องจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือไม่ กิจการต้องทำเอกสารหลักฐาน ใบสำคัญรับเพื่อใช้ประกอบการลงบัญชี ต้องมีลายมือชื่อผู้จัดทำบัญชี หรือผู้ได้รับมอบหมายเอกสารหลักฐาน สัญญาเงินกู้ยืมกรรมการ เงินยืมกรรมการ

วันที่: 31 ม.ค. 2553


Tags: กู้ยืมเงิน บัญชีภาษีอากร ยืมเงิน สัญญาการกู้ยืมเงิน สัญญาบริษัทยืมเงินกรรมการ เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ บริษัทให้กรรมการยืมเงิน แบบ ฟอร์ม เอกสาร การ ยืม เงิน กรรมการ บริษัท รายงานการประชุม ยืมเงินกรรมการ กรรมการให้บริษัทยืมเงิน คิดดอกเบี้ย เงินยืมกรรมการ ไม่คิดดอกเบี้ย ใบยืมเงินบริษัท