รายการ เงินกู้ยืมกรรมการ ต้องมีเอกสาร


              กิจการจะต้องจัดทำเอกสารใบสำคัญรับเพื่อใช้ประกอบการลงบัญชีที่มีลายมือชื่อของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี หรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อนุมัติรายการ โดยจัดทำใบสำคัญรับประกอบการลงรายการ เงินกู้ยืมกรรมการ ทุกรายการ

รายการ เงินกู้ยืมกรรมการ ต้องมีเอกสาร

วันที่: 1 ก.พ. 2553


Tags: การกู้ยืมเงิน กู้ยืมเงิน บัญชีภาษีอากร เงินกู้ยืม