หมายเรียก ผู้ต้องหา ไม่ได้ ยื่นงบการเงิน


            นิติบุคคลถ้าไม่ยื่นงบการเงิน กรรมการผู้มีอำนาจหรือหุ้นส่วนผู้จัดการอาจ มีโอกาสถูกหมายเรียกจากตำรวจเศรษฐกิจ และหากไม่ไปพบเจ้าหนักงานตามหมายเรียกนั้น มีโอกาสจะโดนหมายจับได้อีก เพราะฉะนั้นไม่ควรนิ่งเฉย ควรจะจัดการปัญหาให้เรียบร้อย ถ้าโดนออกหมายจับ ก็พยายามอย่าไปพบด้วยตัวเอง ควรให้คนอื่นไปแทนก่อนจะดีกว่า ส่วนค่าปรับนั้น โทษสูงสุดคือ 100,000 บาท1. กรณีไม่ยื่นงบการเงินประจำปีภายในห้าเดือนนับแต่วันปิดบัญชี ตามที่กำหนด ในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ผู้ต้องรับโทษประกอบด้วย
1.1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ในฐานะผู้จัดทำบัญชี ตามมาตรา 30 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินห้าหมื่นบาท
1.2 และหุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของห้างหุ้นส่วน ตามมาตรา 40 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินห้าหมื่นบาท
1.3 อายุความ 1 ปี โดยเริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดห้าเดือนนับแต่วันปิดบัญชี
 

2. อัตราค่าปรับเป็นไปตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับความล่าช้าของการส่งงบการเงิน โดยอัตราสูงสุด ได้แก่ การส่งงบการเงินล่าช้าเกินกว่าหกเดือนนับแต่วันปิดบัญชี หรือไม่จัดส่งงบการเงิน ปรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 3,600.- บาท และหุ้นส่วนผู้จัดการ 3,600.- บาท รวม 7,200.- บาท

 

3. ห้างหุ้นส่วนย่อมเลิกกันได้ ด้วยเหตุตาม มาตรา 1055 แห่งประมวลก • งบการเงิน : ใครคือผู้ใช้และจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง
 • งบการเงิน ประกอบ ด้วยอะไรบ้าง
 • กรณี บริษัท ประชุมอนุมัติงบการเงิน ไม่ทัน
 • ความน่าเชื่อถือ ของ งบการเงิน
 • สอนทำบัญชี สอนปิดงบการเงิน
 • งบการเงินด้วย EXCELLกรณีมีหลาย Sheet
 • ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน (ตอน 2)
 • ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน (ตอน 1)
 • การจัดทำงบการเงินเปรียบเทียบ
 • งบดุล งบกำไรขาดทุน ไม่ตรงกับ หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 • หมายเรียก ผู้ต้องหา ไม่ได้ ยื่นงบการเงิน

  วันที่: 5 ก.พ. 2553


  Tags: บัญชีงบการเงิน บัญชีภาษีอากร ยื่นงบการเงิน หมายเรียกผู้ต้องหา หมายเรียก ไม่ ส่ง งบ การเงิน pantip หมายจับไม่ยื่นงบการเงิน หมายจับ ไม่ส่งงบการเงิน ไม่ยื่นงบการเงิน ไม่ส่งงบการเงิน 3 ปี นิติบุคคล ขาดส่งงบการเงิน นิติบุคคล ไม่ส่งงบการเงิน หมายจับ งบการเงิน