วัสดุโรงงาน สิ่งที่กิจการอุตสาหกรรมต้องใช้ในการประกอบการผลิต แต่มิใช่ส่วนประกอบโดยตรง


              วัสดุโรงงาน หมายถึง สิ่งที่กิจการอุตสาหกรรมต้องใช้ประกอบการผลิต แต่มิใช่ส่วนประกอบโดยตรงของสินค้าสำเร็จรูป บางครั้งมีผู้เรียกสิ่งของประเภทนี้ว่า "วัตถุทางอ้อม" วัสดุโรงงานมีลักษณะแตกต่างจากวัตถุดิบ เพราะว่า วัตถุดิบนั้นจะกลายสภาพเป็นส่วนสำคัญของสินค้าสำเร็จรูป และดังนั้นจะต้องใช้วัตถุดิบเป็นจำนวนมากพอ และสามารถคิดราคาทุนเข้าเป็นราคาทุนของสินค้าสำเร็จรูปได้โดยง่าย ส่วนวัสดุโรงงานเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กน้อยที่ใช้ในการผลิต แม้ว่าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ เช่น ตะปูที่ใช้ทำเครื่องเรือนก็มีปริมาณน้อยเกินไป ทำให้ยากแก่การที่จะคิดราคาทุนว่า ผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งหรือหน่วยหนึ่งจะใช้วัสดุโรงงานประเภทนี้เป็นราคาเท่าใด ในทางปฏิบัติได้ถือวัสดุโรงงานส่วนที่ใช้หมดไปในงวดหนึ่งๆ เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตในงวดนั้นๆ วัสดุโรงงานคงเหลือเมื่อสิ้นงวดบัญชีจะนำไปแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนภายใต้หัวข้อสินค้าคงเหลือ แต่วัสดุสำนักงานและวัสดุแผนกส่งของนั้น จะถือเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า อนุโลมแสดงไว้เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน

วัสดุโรงงาน สิ่งที่กิจการอุตสาหกรรมต้องใช้ในการประกอบการผลิต แต่มิใช่ส่วนประกอบโดยตรง

วันที่: 16 มี.ค. 2553


Tags: บัญชีภาษีอากร วัตถุทางอ้อม วัสดุโรงงาน วัสดุโรงงานคงเหลือ