หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด คือ


หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด คือ หลักทรัพย์ที่มีตลาดหุ้นที่อาจซื้อขายได้ทันทีในราคาซื้อขายกันอยู่ในตลาดหุ้นในขณะใดขณะหนึ่ง มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัยชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ได้ให้คำนิยามหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดไว้ว่า หมายถึง "หลักทรัพย์ที่ราคาขายหรือราคาเสนอซื้อหรือราคาเสนอขายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กล่าวคือ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรืออนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะถือว่าเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดตามความหมายนี้ หากว่าตลาดดังกล่าวมีลักษณะและขอบบเขตเปรียบเทียบได้กับตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย" หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ1). หลักทรัพย์หุ้นทุนในความต้องการตลาด หมายถึง หลักทรัพย์ที่แสดงความต้องการเป็นเจ้าของทุนของกิจการ เช่น หุ้นสามัย หุ้นบุริมสิทธิ ทั่งนี่รวามถึงใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นปันผล และตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการจัดการลงทุน (เช่น หน่วยลงทุนในกองทุนต่างๆ ของบริษัทหลักทรัพยืกองทุนรวม จำกัด) อย่างไรก็ตาม ไม่รวมถึงหุ้นบุริมสิทธิที่อาจไถ่ถอนและไม่รวมหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นทุนได้
 

2). หลักทรัพย์ประเภทนี้ในความต้องการของตลาด หมายถึง หลักทรัพย์ที่แสดงถึงความเป็นหนี้ต่อกัน เช่น หุ้นกู้หรือพันธบัตร รวมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นกู้ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อห้นกู้หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด คือ

วันที่: 27 มี.ค. 2553


Tags: บัญชีภาษีอากร หลักทรัพย์ หลักทรัพย์ในการตลาด หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ณ ปัจจุบัน หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด เช่น หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด งบดุล การจําแนก หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด การบริหารหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด การจัดการหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดประเภทหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนแตกต่างกันอย่างไร หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด อยู่หมวดไหน