บันทึกสิทธิ การเช่ารอตัดบัญชี


             วิธีการบันทึกสิทธิการเช่ารอตัดบัญชี ตัวอย่าง กิจการมีการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเวลา 20 ปี กิจการแสดงในงบการเงินเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และมีการทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายทุกๆปี ตอนจ่ายเงินเพื่อเช่าช่วงทรัพย์สิน ให้บันทึกบัญชี โดย

 

เดบิต สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี (สินทรัพย์อื่น)

        เครดิต เงินสดหรือธนาคาร

 

ณ วันสิ้นปี ทยอยตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย ให้บันทึกบัญชี โดย

เดบิต สิทธิการเช่าตัดบัญชี(ค่าใช้จ่าย)

          เครดิต สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีบันทึกสิทธิ การเช่ารอตัดบัญชี

วันที่: 11 เม.ย. 2553


Tags: บัญชีภาษีอากร บันทึกสิทธิ วิธีบันทึกสิทธิ สิทธิ วิธีบันทึกบัญชี สิทธิการเช่า สิทธิการเช่า บัญชี ตัวอย่าง สิทธิการเช่า สิทธิการเช่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สิทธิการเช่า เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สิทธิการเช่า ภาษี การประเมินสิทธิการเช่า บันทึก บัญชี เช่า ที่ดิน