หนี้สินหมุนเวียน และ หนี้สินไม่หมุนเวียน


หนี้สิน (Liability) หมายถึง เป็นภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการโดยจะเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต  ซึ่งจะทำให้กิจการเสียทรัพย์ในอนาคต โดยการจ่ายคืนภาระผูกพันนั้น รายการหนี้สินต้องมีลักษณะ ดังนี้

- เป็นภาระผูกพันในปัจจุบัน
- เป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต
- คาดว่าจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต


หนี้สินสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ

   
1.หนี้สินหมุนเวียน (Current Liability) หมายถึง หนี้สินที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล นอกจากนี้ยังรวมถึงหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ตัวอย่างของรายการที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน ได้แก่ เงินกู้ยืมจากธนาคารและเงินกู้ยืมอื่น, ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี, เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น, ภาษี และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย, เงินปันผลค้างจ่าย, รายได้รอการตัดบัญชี, เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า, หนี้สินโดยประมาณ
 

2.หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non - Current Liability) เป็นหนี้สินที่ไม่สามารถจัดอยู่ในประเภทของหนี้สินหมุนเวียนได้ และยังรวมถึงหนี้สินที่ไม่ถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล ตัวอย่างของรายการที่จัดเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน ได้แก่ หุ้นกู้, ตั๋วเงินจ่าย, ภาษีเงินได้รอ,การตัดบัญชี, หนี้สินตามสัญญาเช่า หนี้สินไม่หมุนเวียนโดยทั่วไปจะเกิดได้ 3 รูปแบบ

- การเกิดหนี้สินไม่หมุนเวียนจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการ

- การเกิดหนี้สินไม่หมุนเวียนจากการจัดหาเงิน

- การเกิดหนี้สินไม่หมุนเวียนที่เหตุการณ์ดังกล่าวอาจมีโอกาสเกิดหรือไม่มีโอกาสก็ได้ (โดยขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคต)หนี้สินหมุนเวียน และ หนี้สินไม่หมุนเวียน

วันที่: 19 เม.ย. 2553


Tags: บัญชีภาษีอากร หนี้สิน หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น แบบฝึกหัด หนี้สินหมุนเวียน การบัญชีชั้นกลาง 2 หนี้สินไม่หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลักษณะของหนี้สิน หนี้สินไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย หนี้สินระยะยาวมีกี่ประเภท เงินเบิกเกินบัญชี บันทึกบัญชีอย่างไร